Menu

Nawigacja

 • ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

  Szanowni Państwo

  Z dniem 01.09.2020 przedszkole rozpoczyna nowy rok szkolny w sytuacji epidemii koronawirusa. W związku z tym w placówce będą obowiązywać wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25.08.2020r. oraz Procedura  bezpieczeństwa na wypadek wystąpienia choroby zakaźnej ze szczególnym uwzględnieniem COVID -19 Przedszkola Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Tychach – ważne informacje dotyczące COVID od str. 13  ( w załączeniu).

  1. Aby uniemożliwić stykanie się poszczególnych grup ze sobą (zgodnie z wytycznymi GIS) prosimy, aby dzieci        uczęszczały do przedszkola w godzinach pracy oddziału dziecka ( mogą być krócej):

             Słoneczka 3-4 latki         8:00 do 15:00   

             Biedronki  3-4 latki           6:00 do 16:00  

            Jeżyki        5-6 latki          7:00 do 17:00   

             Kotki         5-6 latki          7:00 do 16:00   

             Żabki        6- latki             8:00 do 15:00

             Motylki                             6:00 do 16:00

              Misie                                 8:00 do 17:00

  2. Dzieci nie przynoszą do przedszkola i nie zabierają z placówki zabawek i innych przedmiotów

  3. Do placówki wchodzi się pojedynczo (1 rodzic + dziecko) pozostali rodzice czekają na zewnątrz -  zachowują    dystans społeczny minimum 1,5. Rodzice bezwzględnie zasłaniają usta i nos oraz dezynfekują ręce i             zachowują dystans społeczny 1,5 m w stosunku do pracowników. Prosimy do minimum ograniczyć czas        przebywania w placówce.

  4. Wszelkie sprawy związane z pobytem dziecka w przedszkolu prosimy załatwiać telefonicznie i mailowo.

  5. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez jakichkolwiek objawów chorobowych. (     prosimy przed wyjściem do przedszkola skontrolować dziecku temperaturę)

  6. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji dziecka nie wolno przyprowadzać

  7. Prosimy przygotować numer telefonu do szybkiego kontaktu tzn. numer telefonu, który zawsze ktoś odbierze i     będzie mógł zabrać dziecko z przedszkola do 1 godz.

  8. Prosimy śledzić stronę internetową placówki oraz podstrony grupowe.

  9. Zapraszamy na „ogrodowe” zebrania z rodzicami poszczególnych grup ( prosimy o zabranie maseczek) wg     harmonogramu:

          Słoneczka  07.09.2020 godz. 17:00

          Biedronki   02.09.2020 godz. 17:00

          Jeżyki           03.09.2020  godz. 17:00

           Kotki           08.09.2020  godz. 17:00

           Żabki           09.09.2020 godz. 17:00

           Motylki       03.09.2020 godz. 17:00

           Misie           03.09.2020 godz. 17:00

  Prosimy Państwa o dostosowanie się do wytycznych dla dobra nas wszystkich.

  Beata Darowska - Dyrektor Przedszkola

 • Wakacje :)

  Wszystkim przedszkolakom i ich Rodzicom życzymy wspaniałych, pogodnych i roześmianych wakacji. Niech ten letni czas będzie pełen niezapomnianych wrażeń i chwil. 

   

  Beata Darowska - dyrektor Przedszkola nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi

 • Zakończenie roku szkolnego

  W związku z brakiem możliwości organizacji zakończenia roku szkolnego dla dzieci odchodzących z przedszkola zapraszamy po odbiór pamiątkowych dyplomów i książek. Prosimy o przybycie w godzinach podanych dla danej grupy. Należy wchodzić pojedynczo (rodzic + dziecko) w maseczkach z zachowaniem wymogów sanitarnych. Osoby które nie będą mogły skorzystać z podanych terminów proszone są o kontakt telefoniczny  (32 227 35 48) lub e-mailowy (p12oswiata.tychy.pl)

  BIEDRONKI   24.06.2020 godz. od 11:30 do 13:30

  JEŻYKI           23.06.2020 godz. od 14:30 do 15:30

  KOTKI             22.06.2020 godz. od 12:00 do 13:00

  MOTYLKI i MISIE termin odbioru indywidualnie uzgodniony z rodzicami

 • Rekrutacja na okres wakacyjny

  W dniu 15.06.2020 od godziny 10:00 będzie dostępna w placówce lista dzieci zakwalifikowanych na okres wakacyjny  - lipiec. Infromację można też uzyskać telefonicznie ( 32 227 35 48) oraz e-mailowo p12@oswiata.tychy.pl

  Prosimy rodziców dzieci, które sie zakwalifikowały o potwierdzenie woli uczęszczania na zajęcia opiekuńcze w miesiącu lipcu do dnia 22.06.2020 do godz. 15:00.  Potwierdzenie można przesłać w formie elektronicznej na adres p12@oswiata.tychy.pl

  Wzór potwierdzenia woli w załączniku.

 • Informacja dla emerytów

  Wypisane wnioski do Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z załącznikami  należy składać w przedszkolu w godzinach pracy placówki 7:00 do 16:00 w zaklejonych kopertach do skrzynki przygotowanej w przedsionku przedszkola  (do przedszkola wchodzimy w maseczce i dezynfekujemy ręce). W przedszkolu  (w związku z rygorem sanitarnym) nie ma możliwości wypisania wniosku i innych dokumentów.

  Wnioski w załączniku. Można je również odebrać z przedsionka placówki

 • Rekrutacja na okres wakacyjny

  Przedszkole Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Tychach - 23 miejsca 

   Zasady rekrutacji na okres wakacyjny w 2020 r.

  w okresie epidemii wirusa SARS-COV-2

  O przyjęcie do przedszkola na okres wakacyjny w okresie epidemii - miesiące lipiec i sierpień 2020 roku mogą ubiegać się dzieci w wieku 3 – 6 lat zamieszkałe na terenie Miasta Tychy.

  Mając na uwadze ograniczoną liczbę miejsc w placówkach przedszkolnych, wynikającą z wprowadzonego reżimu sanitarnego, w pierwszej kolejności do przedszkoli działających w okresie wakacyjnym będą przyjmowane dzieci objęte opieką przedszkolną po wznowieniu pracy przedszkoli tj. od 25 maja 2020 r.

  W dalszej kolejności będą przyjmowane dzieci uczęszczające przed stanem epidemiologicznym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Tychy oraz wybranych przedszkoli niepublicznych, realizujących dla Miasta Tychy zadanie publiczne z zakresu prawa do wychowania przedszkolnego.

  Rekrutacja na okres wakacyjny prowadzona będzie
  od 01 czerwca do 08 czerwca 2020 r.
  W tym terminie należy wypełnić i złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru wniosek o przyjęcie, który będzie można wydrukować z tyskiego portalu oświatowego lub pobrać w dowolnej placówce biorącej udział w rekrutacji.

  Maksymalnie można we wniosku wybrać 2  placówki, pamiętając, że ich kolejność oznacza hierarchię ważności.

  Rekrutacja na okres wakacyjny będzie prowadzona w placówkach:

  • Przedszkolu nr 1 w Tychach,
  • Przedszkolu nr 2 w ZSP1 w Tychach,
  • Przedszkolu nr 3 w Tychach,
  • Przedszkolu nr 4 w ZSP3 w Tychach,
  • Przedszkolu nr 5 w Tychach,
  • Przedszkolu nr 6 w Tychach,
  • Przedszkolu nr 8 „Zielony Ogród” z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach,
  • Przedszkolu nr 9 im. Pluszowego Misia w Tychach,
  • Przedszkolu nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach,
  • Przedszkolu nr 11 im. Jana Brzechwy w Tychach,
  • Przedszkolu nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Tychach, - MIESIĄC LIPIEC
  • Przedszkolu nr 14 im. Marii Montessori w Tychach,
  • Przedszkolu nr 17 w Tychach,
  • Przedszkolu nr 18 im. Juliana Tuwima w Tychach,
  • Przedszkolu nr 19 w Tychach,
  • Przedszkolu nr 20 im. Karlika i Karolinki w Tychach,
  • Przedszkolu nr 21 im. Janusza Korczaka w Tychach
  • Przedszkolu nr 22 w Tychach,
  • Przedszkolu nr 23 w ZSP2 w Tychach,
  • Przedszkolu 26 w Tychach,
  • Przedszkolu nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach,
  • Przedszkolu nr 30 w ZSP4 w Tychach,
  • Niepublicznym Przedszkolu Sportowo - Artystycznym „SPORTART” w Tychach,
  • Przedszkolu Niepublicznym „EUREKA” w Tychach,
  • Niepublicznym Przedszkolu Anglojęzycznym „Chatka Małolatka w Tychach,
  • Niepublicznym Przedszkolu „Angielska Chatka” w Tychach,
  • Przedszkolu Niepublicznym „ABC” w Tychach.

  Ze względu na brak wspomagania rekrutacji systemem elektronicznym wniosek wypełniony
  i podpisany wraz ze stosownymi dokumentami należy złożyć w placówce pierwszego wyboru (wymienionej na wniosku jako pierwsza) w terminie od 01 czerwca do 08 czerwca 2020  r.,
  a kserokopię tego wniosku należy dostarczyć do drugiego wymienionego we wniosku przedszkola (w wyznaczonym przez placówkę miejscu bez załączników).


  Wypełniony wniosek wraz z wymaganymi dokumentami można złożyć w następujący sposób:

  - przekazać w opisanej kopercie do zabezpieczonej skrzynki podawczej zlokalizowanej na terenie przedszkola lub w inny uzgodniony z placówką (telefonicznie lub mailowo) sposób.


  WAŻNE TERMINY:

  Składanie wniosku o przyjęcie kandydata do przedszkola w okresie wakacyjnym wraz z załącznikami

  01 czerwca – 08 czerwca 2020 r.

  do godz.15:00

  Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych  i niezakwalifikowanych

  15 czerwca 2020 r.

  godz. 10:00

  Potwierdzenie przez rodziców /opiekunów prawnych kandydata woli uczęszczania do przedszkola (pisemnie lub pocztą elektroniczną lub telefonicznie)

  15 czerwca – 22 czerwca 2020 r.

  do godz. 15:00

  Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

  23 czerwca 2020 r.

  godz. 10:00

  KRYTERIA REKRUTACJI:

  KRYTERIA

  LICZBA PUNKTÓW

  WYMAGANE DOKUMENTY / OŚWIADCZENIA

  1) kandydat, którego oboje rodziców lub rodzic (w przypadku samotnego wychowywania kandydata w rodzinie)  pracuje w systemie ochrony zdrowia, służbach mundurowych, handlu i przedsiębiorstwach produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

  15 pkt

  a) zaświadczenie z zakładu pracy lub kopia innego dokumentu potwierdzającego zatrudnienie; 
  b) wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub inny dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej;                                   

   Na potwierdzenie spełnienia kryterium przez oboje rodziców należy złożyć jeden z tych dokumentów dla każdego z rodziców z osobna, a w przypadku rodzica samotnie wychowującego dziecko wystarczające jest przedłożenie jednego z tych dokumentów wraz z oświadczeniem o samotnym wychowywaniu dziecka.

  2) kandydat ubiega się o przyjęcie do tego samego przedszkola, do którego uczęszczał przed stanem epidemiologicznym

  10 pkt

  - informacja rodzica/opiekuna prawnego zawarta we wniosku

  3) kandydat, którego oboje rodziców lub rodzic (w przypadku samotnego wychowywania kandydata w rodzinie) pracuje, prowadzi działalność gospodarczą w branżach innych niż wymienione  w kryterium  nr 2

  5 pkt

  a) zaświadczenie z zakładu pracy lub kopia innego dokumentu potwierdzającego zatrudnienie; 
  b) wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub inny dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej;                                   
   

   Na potwierdzenie spełnienia kryterium przez oboje rodziców należy złożyć jeden z tych dokumentów dla każdego z rodziców z osobna, a w przypadku rodzica samotnie wychowującego dziecko wystarczające jest przedłożenie jednego z tych dokumentów wraz z oświadczeniem o samotnym wychowywaniu dziecka.

  4) kandydat
  lub co najmniej jeden
  z rodziców kandydata jest osobą niepełnosprawną

  2 pkt

  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy

  z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej

  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2019 poz. 1172 z późn.zm.) - składane w oryginale lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

  INFORMACJE DODATKOWE:

  W okresie wakacyjnym w miesiącach lipiec, sierpień 2020 r. przedszkola pracują według ustalonego Zarządzeniem nr 0050/417/19 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 23 grudnia 2019 r. harmonogramu.

  Wysokość opłat za korzystanie z usług przedszkola reguluje Uchwała nr XLVI/755/18 Rady Miasta Tychy z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Miasto Tychy przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

  W załączniku informacja o temninach przerw w pracy poszczególnych przedszkoli - zarządzenie Prezydenta Miasta oraz wniosek i oświadczenie

   

   

 • WZNOWIENIE ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH I WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA

  Infromujemy, iż zajęcia rewalidacyjne i zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka organizowane na terenie przedszkola mogą być wznowione od dnia 25.05.2020 na wniosek rodzica/ opiekuna prawnego (wnioski w załączniku) - według harmonogramu ustalonego indywidualnie z rodzicami/ opiekunami prawnymi dziecka.

  Wnioski można składać w przedszkolu w godzinach  8:00 do 14:00 lub za pośrednictwem e-maila ( p12@oswiata.tychy.pl)

   

 • Procedura bezpieczeństwa

  Prosimy rodziców o zapoznanie się z Instrukcją bezpieczeństwa na wypadek wystąpienia choroby zakaźnej ze szczególnym uwzględnieniem COVID -19 Przedszkola Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Tychach

  Szczególną uwagę prosimy zwrócić na treści ropoczynające się od strony 13

 • WZNOWIENIE DZIAŁALNOŚCI PRZEDSZKOLA NR 12 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPECJALNYMI W TYCHACH - ciąg dalszy

   

  Infromujemy, że wniosek dotyczący organizacji zajęć opiekuńczych dla dziecka od 25.05.2020r (wzór w załaczniku) należy dostarczyć do placówki w formie papierowej lub elektronicznej (p12@oswiata.tychy.pl) w dniach od 19.05.2020 do 21.05.2020 w godz. od 8:00 do 14:00

  Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z informacją dotyczącą wznowienia działalności przedszkola                         

   (w załaczniku)

   

 • WZNOWIENIE DZIAŁALNOŚCI PRZEDSZKOLA NR 12 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPECJALNYMI W TYCHACH

  Uruchomienie działalności Przedszkola nr 12 z OIiS w Tychach podyktowane jest udzieleniem pomocy w opiece nad dzieckiem tym rodzicom, których charakter pracy i wykonywane obowiązki zawodowe wymagają przebywania poza miejscem zamieszkania.

  Uwzględniając rekomendacje MEN oraz wytyczne przeciwepidemiczne GIS w sytuacji zapobiegania
  i zwalczania COVID-19, przeliczając powierzchnię i możliwości kadrowe – przedszkole dysponuje maksymalnie 23 miejscami dla dzieci (liczba może ulec zmianie np. ze względu na zachorowania personelu lub inne sytuacje losowe).

  Z dniem 25 maja 2020 r. obowiązuje w przedszkolu inna organizacja pracy: nowy podział na grupy oraz przydzielenie opiekunów. Związane to jest z ograniczeniem stykania się ze sobą poszczególnych grup dzieci, koniecznością połączenia rodzeństwa, zmniejszenia liczebności grup. Jedna grupa  będzie przebywać w wyznaczonej sali pod opieką przydzielonych, tych samych opiekunów. Grupowanie dzieci będzie uwzględniać zadeklarowany czas pobytu w przedszkolu.

  Rodzice, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu i chcą skorzystać z zajęć opiekuńczych w przedszkolu zobowiązani są do zapoznania z Zarządzeniem Dyrektora nr 6/2020 dotyczącym wprowadzenia Procedura postepowania na wypadek wystąpienia choroby zakaźnej (w tym ryzyka zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 )

  oraz wnioskiem o wznowienie opieki przedszkolnej w okresie epidemii, a także klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

  Rodzice, którzy deklarują konieczność opieki i zamierzają dokonać zgłoszenia dziecka na zajęcia opiekuńcze muszą wypełnić wniosek i dostarczyć do przedszkola. Dokumenty te będą dostępne na stronie internetowej przedszkola niezwłocznie po sprawdzeniu ich przez prawnika oraz Inspektora Ochrony Danych. Wtedy też zostaną podane terminy składania tejże dokumentacji.

  Beata Darowska

  Dyrektor Przedszkola Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi

 • Zawieszenie zajęć

  Informuję iż zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w Przedszkolu Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Tychach zostały zawieszone od dnia 18.05.2020 do 22.05.2020

  Beata Darowska 

  Dyrektor Przedszkola Nr 12 z OIiS w Tychach 

 • Informacja Urzędu Miasta Tychy

  Żłobek i przedszkola w Tychach zostaną otwarte 25 maja 

  Z końcem kwietnia premier Matusz Morawiecki przedstawił plan zdejmowania obostrzeń wprowadzonych w kraju z powodu epidemii koronawirusa. Mówił m.in. o otwarciu żłobków i przedszkoli od 6 maja 2020 roku. Po analizie m.in. możliwości organizacji opieki nad dziećmi z zachowaniem procedur bezpieczeństwa w poszczególnych placówkach w mieście oraz aktualnej sytuacji epidemicznej w regionie podjęto decyzję o otwarciu tych placówek 25 maja, a nie 18 maja, jak początkowo planowano.   

  - Po analizie m.in. możliwości organizacji opieki nad dziećmi z zachowaniem procedur bezpieczeństwa w poszczególnych placówkach oraz analizie przebiegu epidemii, zwłaszcza w woj. śląskim, podjęliśmy decyzję o uruchomieniu żłobków i przedszkoli 25 maja. Bezpieczeństwo mieszkańców, w szczególności tych najmłodszych, jest w tej chwili najważniejsze – mówi Andrzej Dziuba – prezydent Tychów.

  Po uruchomieniu placówek będą one działały w reżimie sanitarnym. Ze względu na sytuację epidemiologiczną liczba grup przedszkolnych i liczba dzieci objętych opieką w żłobkach zostanie zmniejszona do maksymalnie 14 osób.  

  Na konferencji prasowej 13 maja premier Mateusz Morawiecki zapowiedział możliwość zorganizowana opieki dla dzieci szkół podstawowych w klasach I – III od 18 maja, a od 25 maja prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w klasach 1-3 szkoły podstawowej oraz konsultacji z nauczycielami w szkołach dla maturzystów i uczniów 8 klas przede wszystkim z przedmiotów zdawanych na egzaminach. Konsultacje będą mogły odbywać się indywidualnie lub w małych grupach. Od 1 czerwca także konsultacji w szkołach z nauczycielami dla pozostałych uczniów ze wszystkich przedmiotów.

  O decyzjach związanych z organizacją zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci szkół podstawowych w klasach I - III oraz pomocy dla ósmoklasistów i maturzystów, o których mówił premier tyski magistrat będzie informował, po otrzymaniu wytycznych z GIS-u i konsultacjach z placówkami oświatowymi w mieście.

  Ewa Grudniok
  Rzecznik Prasowy
  Urzędu Miasta Tychy

 • Rekrutacja na okres wakacji!

  UWAGA RODZICE !!!

  Termin rekrutacji na okres wakacyjny ulega zmianie.

  Do dnia 29 maja 2020 r. zostaną podane informacje dotyczące nowych terminów i formy przeprowadzenia rekrutacji na lipiec i sierpień 2020 r.

  Proszę śledzić komunikaty na stronie Tyskiego Portalu Oświatowego.

                                                                                                                                       Beata Darowska

 • Szanowni Rodzice

  W dniu dzisiejszym 28.04.2020 została do rodziców dzieci 6 letnich i starszych wysłana za pośrednictwem Poczty Polskiej  "Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej".

  Prosimy o sprawdzanie w najbliższym czasie skrzynki pocztowej.

  W razie pytań ptrosimy o kontakt e-mailowy z przedszkolem (p12@oswiata.tychy.pl) lub z grupą przedszkolną na e-maila grupowego.

  Beata Darowska 

   

 • Dzieci przyjęte do przedszkola na rok szkolny 2020/2021

  Informujemy, że w załączniku znajduje się lista dzieci nowo-przyjętych do Przedszkola nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Tychach. Wszystkie dzieci kontynuujące są przyjęte do Przedszkola na rok szkolny 2020/2021. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o maila (p12@oswiata.tychy.pl)

  Beata Darowska- Dyrektor Przedszkola

  lista_przyjetych.pdf​​​​​​​

 • Rozliczenie za marzec 2020

  Informację o wysokości kwoty do zapłaty za miesiąc marzec można uzyskać pisząc na maila przedszkola (p12@oswiata.tychy.pl).

                                                                                                                       

  Beata Darowska- dyrektor przedszkola

 • Kontakt z przedszkolem

  W zwiazku z zawieszeniem pracy przedszkola informujemy, że kontakt z placówką jest możliwy wyłącznie za pośrednictwem e-maila : p12@oswiata.tychy.pl

  Wszystkie zgłaszane przez Państwa sprawy będą rozpatrywane na bieżco.

                                                                                                                             Beata Darowska

                                                                                                                  Dyrektor Przedszkola Nr 12 z OIiS

 • Zabawy dla dzieci w domu

  W zakładce każdej z grup pojawiły się propozycje zabaw i zajęć dla dzieci w domu. Propozycje będą się zmieniać. Zachęcamy do korzystania.                                                     

                                                                                                                                       Beata Darowska

 • UWAGA! Przedszkole jutro nieczynne

  Informuję, iż z powodu awarii instalacji gazowej w dniu jutrzejszym tj. 13.03.2020 przedszkole będzie nieczynne

  Beata Darowska

  Dyrektor Przedszkola Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Tychach

 • Zmiany terminów w postępowaniu rekrutacyjnym

   

   

  Potwierdzanie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli uczęszczania (złożenie pisemnego potwierdzenia woli)

  27 marca – 2 kwietnia  2020 r.

  do godz.15:00

  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

  3 kwietnia 2020 r.

  godz.10:00

Kontakt

 • Przedszkole nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Tychach
  ul. Czarnieckiego 5
 • 32-227-35-48

Partnerzy