Menu

Nawigacja

Ogólne informacje o placówce Kadra Pedagogiczna Programy, współprace Pomoc psychologiczno - pedagogiczna Wczesne Wspomaganie rozwoju Rada Rodziców Statut Przedszkola Ochrona danych osobowych Deklaracja Powszechnej Dostępności Dokumenty do pobrania

Informacje dla rodziców

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna

Nasze przedszkole dysponuje wykwalifikowaną kadrą specjalistów, z których pomocy może korzystać każde dziecko uczęszczające do naszej placówki.     

Prowadzimy zajęcia  rewalidacyjne dla dzieci, które posiadają orzeczenie do kształcenia specjalnego. Podczas organizacji zajęć uwzględniamy zalecenia znajdujące się w orzeczeniu. Tworzymy indywidualne programy, wykorzystując wiedzę i doświadczenie zdobyte na przestrzeni lat. Zapewniamy pomoc psychologa i innych specjalistów. Ponadto pozostajemy w stałym kontakcie z rodzicami, którym również udzielamy wsparcia. 

Oferujemy również pomoc dla dzieci z trudnościami edukacyjno-wychowawczymi. Jest to psychologiczno - pedagogiczna udzielana w trakcie bieżącej pracy przez naszych nauczycieli i specjalistów.

 

 

 

Ponadto Przedszkole prowadzi:

Terapię EEG- Biofeedback

Jest to metoda wspomagająca funkcjonowanie układu nerwowego człowieka poprzez biologiczne sprzężenie zwrotne. Za pomocą odpowiedniego urządzenia rejestrowane są fale mózgowe, a osoba trenująca otrzymuje informacje zwrotne o jakości pracy własnego mózgu. Metoda jest nieinwazyjna i bezpieczna, skierowana do dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych. Biofeedback wspomaga terapię osób przejawiających takie zaburzenia jak: trudności z koncentracją uwagi, pamięcią oraz uczeniem się; ADHD; ADD; autyzm; zaburzenia ze spektrum autyzmu; zespół Aspergera;  specyficzne trudności w uczeniu się typu dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia; zaburzenia zachowanie

 

Terapia logopedyczna i neurologopedyczna:

Specjaliści dążą do kształtowania i doskonalenia komunikacji poprzez rozwijanie zaburzonych funkcji, mających bezpośredni lub pośredni związek z mową tj. rozumieniem wypowiedzi, spostrzeganiem wzrokowym, pamięcią, myśleniem, rozwijaniem wrażliwości słuchowej, a w szczególności słuchu fonematycznego budującego wzorce słuchowe pojęć.

Podejmują się rozpoznania trudności komunikacyjnych, przeprowadzając specjalistyczne badanie logopedyczne, określają potrzeby, możliwości każdego dziecka i na tej podstawie sporządzają diagnozę, a następnie opracowują indywidualne programy terapeutyczne.

Terapia logopedyczna prowadzi do  ograniczenia oraz eliminowania wad i zaburzeń mowy, takich jak: opuszczanie, deformacje i zastępowanie poszczególnych głosek oraz opóźniony rozwój mowy.

Intensywna i systematyczna praca z dzieckiem nad porawnością artykulacyjną i strukturą wyrazu odbywa się na drodze ćwiczeń oddechowych, zabaw ortofonicznych, usprawniania aparatu głosotwórczego i wysubtelniania ruchów artykulatorów.

 

Terapia psychologiczna:

Każdorazowo poprzedzona jest skrupulatną diagnozą, która ma na celu określenie np. poziomu rozwoju psychoruchowego , funkcjonowania poznawczego, czy przyczyny pojawiających się trudności. Jest skoncentrowana na poprawie funkcjonowania dziecka, jak również jego najbliższej rodziny. Do psychologa należy się zgłosić  gdy pojawiają się trudności w opanowywaniu kolejnych umiejętności, zarówno dotyczących sfery poznawczej, jak i emocjonalnej. Warto udać się na konsultację, gdy zaobserwuje się u swojego dziecka trudności z kontrolą emocji i zachowania, koncentracją uwagi, nauką czytania i pisania, nadmierną agresją lub zbyt dużą nieśmiałością. Psycholog może być pomocny w sytuacji, gdy inni specjaliści np. logopeda czy lekarz pediatra nie są w stanie pomóc, ponieważ wiele problemów tak naprawdę ma swoja przyczynę w psychice i dopiero odpowiednio dobrana terapia może okazać się skuteczna.

 

 

Rehabilitacja:

Są to wielokierunkowe działania podejmowane w celu przywrócenia choremu możliwie w jak największym stopniu zdolności do samodzielnego życia w społeczeństwie, nauki i pracy lub jeśli jest to możliwe wyrobienia zastępczych sprawności wyrównujących ubytki funkcjonalne. Wczesne oddziaływanie na dzieci z zaburzeniami ruchowymi zapobiegają powstawaniu wadliwych wzorców ruchowych, przeciwdziałają zniekształceniom i przykurczom kostno – stawowym. Usprawnianie rozpoczęte odpowiednio wcześnie, połączone z dobrą wpółpracą rodziców to początek drogi w kierunku odkrywania możliwości niepełnosprawnego dziecka. W rehabilitacji dzieci stosuje się wiele różnorodnych metod, zmierzających do tego aby dziecko osiągnęło możliwie jak największą samodzielność w dziedzinie życia codziennego.

 

Metoda SNOEZELEN (Sala Doświadczenia Świata)

Głównym jej celem jest stwarzanie możliwości odbierania nowych bodźców, wzbogacanie doświadczeń oraz miłe spędzanie czasu w atmosferze relaksu i pełnej akceptacji.
Pobyt w Sali pozwala na chłonięcie, badanie i kontrolowanie szerokiego zakresu bodźców zmysłowych w przystępnym otoczeniu. Zwiększa poczucie zaufania i odprężenia, dając możliwość cieszenia się doznaniami zmysłowymi. Doświadczania Świata jest więc ważnym źródłem rozwoju każdego dziecka gdyż:

zwiększa jego aktywność i motywację do poznawania
zwiększa chęć do nawiązywania kontaktu
wywołuje zadowolenie i poczucie bezpieczeństwa, ułatwia pokonywanie lęku
zwiększa ofertę poznawania różnych bodźców (zwiększa bazę doświadczeń) zwiększa wrażliwość
poprawia orientację w schemacie ciała oraz przestrzeni
motywuje do podejmowania aktywności
przyczynia się do nabierania świadomości istnienia i odrębności od otoczenia
doskonali pracę poszczególnych analizatorów
wpływa na rozwój wyższych funkcji – emocjonalnych, społecznych, komunikacyjnych, ruchowych i poznawczych
Zaś dla osób zdrowych seans w tej sali jest doskonałym środkiem doraźnym służącym wyciszeniu i relaksacji.

 

 

Terapia ręki

Terapia ręki to zespół indywidualnie dobranych, skoordynowanych działań i ćwiczeń, umożliwiających usprawnienie mechanizmów odpowiedzialnych za kontrolowanie ruchów kończyny górnej. Celem terapii ręki, która jest skierowana przede wszystkim do dzieci, lecz także osób dorosłych, które utraciły sprawność, jest m.in.: poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowej, stabilizacja mięśni ręki i obręczy barkowej, a także zwiększenie zdolności manipulacyjnych dłoni.

 

Logarytmika

Jest  to metoda wspomagająca zajęcia logopedyczne, polegająca na połączeniu właśnie terapii logopedycznej z rytmiką. Dzięki temu połączeniu oddziałuje na sferę słuchową, ruchową i słuchowo-ruchową pacjenta. W logorytmice stosuje się elementy gimnastyczne przy muzyce. Na bazie takich ćwiczeń muzyczno-ruchowych wykonuje się ćwiczenia słowno-ruchowe, w których wiodący jest rytm. Głównym celem zajęć logorytmicznych jest korygowanie wad mowy i zaburzeń słuchu, a przy tym uwrażliwienie na cechy wspólne muzyki i mowy takie, jak: rytm, melodia, tempo, dynamika i barwa dźwięku. Zajęcia logorytmiczne, kształcąc ruchy całego ciała (makroruchy), wpływają pośrednio na usprawnienie narządów mowy (mikroruchy), gdyż ułatwiają ich ćwiczenie. Do tego wkomponowane są ćwiczenia muzyczno-ruchowe.

 

Zajęcia z tyflopedagogiem

Tyflopedagog zajmuje się edukacją, terapią i rehabilitacją osób niewidomych i niedowidzących. Prowadzi ćwiczenia wzrokowe, które mają za zadanie mobilizować do korzystania z posiadanych możliwości wzrokowych we wszystkich sytuacjach życiowych oraz pomagać na wielu płaszczyznach życia codziennego.

 

 

Zajęcia z surdopedagogiem

Zajmuje się nauczaniem i wychowaniem dzieci z uszkodzeniami słuchu. Jako nadrzędny cel pracy surdopedagoga wymienia się przygotowanie osób z wadami słuchu do samodzielnego życia oraz funkcjonowania w warunkach zmienionych na skutek deficytów percepcyjnych. Wśród zakresów jego działań wymienia się takie jak: kompensacja (wyrównywanie możliwości rozwojowych, wykorzystywanie innych zmysłów), korektura (poprawianie zachowań zakłócających proces kształtowania się mowy, wykorzystywanie urządzeń technicznych w odbiorze dźwięków), usprawnianie (wychowanie i trening słuchowy, maksymalne udoskonalenie funkcji słuchowych oraz funkcji innych zmysłów), dynamizowanie (aktywizowanie psychiczne jednostki).

 

 

Terapeuta dzieci ze spektrum autyzmu

Pracą terapeuty jest tłumaczenie świata osób z autyzmem i osób neurotypowych tak, aby przybliżać je do siebie. Celem jest przede wszystkim osiągnięcie jak najpełniejszej samodzielności przez osobę z autyzmem. Stosuje się różne techniki dostosowania środowiska – organizacji czasu i przestrzeni, plany zajęć etc.

 

Kontakt

  • Przedszkole nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Tychach
    ul. Czarnieckiego 5
  • 32-227-35-48

Partnerzy