Menu

Nawigacja

Ogólne informacje o placówce Kadra Pedagogiczna Programy, współprace Pomoc psychologiczno - pedagogiczna Wczesne Wspomaganie rozwoju Rada Rodziców Statut Przedszkola Ochrona danych osobowych Deklaracja Powszechnej Dostępności Dokumenty do pobrania

Informacje dla rodziców

Ochrona danych osobowych

Informacja dla rodziców dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Informuję, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c), d) i e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO).

 

Administratorem danych osobowych jest: 

Przedszkole Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Tychach

Cel przetwarzania: przetwarzanie jest wymogiem ustawowym.

Podstawa prawna przetwarzania: ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach,  rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach,
art. 46 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.

Odbiorcy danych: organy administracji publicznej, usługodawcy, którym zostaną zlecone usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, Miejskie Centrum Oświaty w Tychach.

Źródło danych: rejestr PESEL i rejestr mieszkańców.

Okres przechowywania danych: zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt, Instrukcją kancelaryjną oraz Instrukcją w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt Przedszkola Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Tychach zatwierdzonymi przez Dyrektora Archiwum Państwowego w Katowicach.

Prawa związane z przetwarzaniem danych: prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania sprostowania danych osobowych, prawo żądania przenoszenia danych, prawo żądania usunięcia danych osobowych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadku, kiedy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu.

Danych osobowych nie przetwarza się w sposób zautomatyzowany i nie podlegają profilowaniu.

Skutkiem niepodania danych jest brak możliwości realizacji zadań publicznych polegających na kształceniu.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w sprawach związanych z ochroną danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: iod.p12@oswiata.tychy.pl

Prawo do wniesienia skargi: każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna,
że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy.

 

Informacja dla osób upoważnionych do odbioru dziecka z przedszkola

dotycząca przetwarzania danych osobowych

Informuję, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO).

Administratorem danych osobowych jest: Przedszkole nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Tychach, ul. Czarnieckiego 5

Cel przetwarzania: dane przetwarzane będą w celu identyfikacji osoby upoważnionej do odbioru dziecka z placówki.

Podstawa prawna przetwarzania: przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do właściwej identyfikacji osoby upoważnionej  do odbioru dziecka.

 

Odbiorcy danych:  podmioty upoważnione z tytułu przepisów prawa

Okres przechowywania danych: dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres uczęszczania dziecka do placówki.

Mają Państwo prawa związane z przetwarzaniem danych:

 • prawo dostępu do danych osobowych oraz uzyskania kopii danych,
 • prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne
 • prawo żądania przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany

 • prawo żądania usunięcia danych osobowych (tzn. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

- osoba, której dane dotyczą , wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

- dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się obowiązku wynikającego z przepisów prawa

 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  w przypadku gdy:

- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem , a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia

- administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą , potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu  ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu

 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
  - zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją – w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez administratora,
  - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec interesów maja interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem
  Danych osobowych nie przetwarza się w sposób zautomatyzowany, nie podlegają one profilowaniu i nie będą przekazywane poza granice EOG lub do organizacji międzynarodowych.

Kontakt w sprawach związanych z ochroną danych osobowych: jest możliwy pod adresem e-mail: iod.p12@oswiata.tychy.pl

Prawo do wniesienia skargi: każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy.

 

Kontakt

 • Przedszkole nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Tychach
  ul. Czarnieckiego 5
 • 32-227-35-48

Partnerzy